Shä̀w níthän

A message to all who participated in the 2022 Arctic Arts Summit.

Kwändür dän Canada Council for arts yè Yukon Government däw tsʼeni kwäshäw shäwghàníthän delegates, artists, knowledge keepers, culture teachers, partners, and volunteers. 

Dáyè adesedayè yū 2022 Arctic Arts Summit Kʼe yū, Taʼaan dän yè Kwanlin dän keyi yū, da kwinje kwäshäw nusʼät shi dän dádä̀w ghà kwinje shäwníthän chi 2022 summit naʼiya yū. Dän kàkändür recordings yè digital programming tsʼǟn ghajenūtthʼa chʼe Arctic Arts Summit.com yū. 

Chį dashu kwäshäw shäwghà keníthän äłäyè ghakwätsinjè yè kennídän kwädhät tlʼą̈y ka unukwätthäl kʼenakwinuchiį shį chį äłäyè kenūdän däw.

 

View the 2022 Arctic Arts Summit photo Album here.