ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᓯ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ

ᐊᒥᓱᑦ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᔪᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᑭᐅᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᒐᔪᒃᑐᓂᑦ

ᐊᑐᕐᓗᓯ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᒥᑦ ᐊᑖᓃᑦᑐᒥᒃ ᐊᐱᖁᑎᒋᔪᒪᔭᔅᓯᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓗᓯ, ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᔅᓯᓐᓂᒃ,
ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕐᓗᓯ ᖃᕆᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᔪᕈᑎᒋᔭᔅᓯᓐᓂᒃ. ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᕈᒪᒍᔅᓯ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂᕐᒥᐅᑦ ᑐᑦᓱᒥᐅᑕᑎᑐᑦ ᑭᐅᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓂᐊᖅᐳᒍᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᓯ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ

ᐊᑐᕐᓗᓯ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᒥᑦ ᐊᑖᓃᑦᑐᒥᒃ ᐊᐱᖁᑎᒋᔪᒪᔭᔅᓯᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓗᓯ, ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᔅᓯᓐᓂᒃ, ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕐᓗᓯ ᖃᕆᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᔪᕈᑎᒋᔭᔅᓯᓐᓂᒃ. ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᕈᒪᒍᔅᓯ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂᕐᒥᐅᑦ ᑐᑦᓱᒥᐅᑕᑎᑐᑦ ᑭᐅᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓂᐊᖅᐳᒍᑦ.
ᐊᑏᑦ*
ᑖᓐᓇ ᖃᕆᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᐅᑯᓄᖓ reCAPTCHA ᐊᒻᒪᓗ ᒎᒍ ᖃᖑᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᐊᒐᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒍᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.